Chi tiết về Tác giả

BÍCH HỒNG, TRẦN

  • S. 198 (2013) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Lượng giá các lợi ích của ứng dựng biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi tại Bình Lục, Hà Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012