Chi tiết về Tác giả

CÔNG NGHĨA, PHAN

  • S. 187 (2013) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Phân tổ theo khu vực thể chế và cải cách chính sách tiền lương công chức hành chính
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012