Chi tiết về Tác giả

BÁ NGỌC, NGUYỄN

  • S. 201 (2014) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Thị trường lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012