Chi tiết về Tác giả

ANH ĐỨC, LÊ

  • S. 189 (2013) - GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
    Đánh giá tình trạng việc làm của sinh viên chính quy tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Quốc dân- Kết quả từ một cuộc khảo sát
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012