Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Đặng

  • S. 194 (2013) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012