S. 222 (2015)

Mục lục

BÀI BÁO

Tổng quan kinh tế vĩ mô Việt Nam 2015 và triển vọng 2016 Tóm tắt PDF
PHẠM THẾ ANH 2
Cung tiền và lạm phát ở Việt Nam: Tiếp cận từ mô hình phương trình cấu trúc Tóm tắt PDF
CAO THỊ Ý NHI, LÊ THU GIANG 12
Đo lường hiệu quả kỹ thuật của các công ty niêm yết tại Việt Nam: Phương pháp tham số và phi tham số Tóm tắt PDF
VŨ THỊNH TRƯỜNG, VÕ HỒNG ĐỨC 22
Tác động của phát triển thị trường tài chính đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam: Tiếp cận bằng trọng số ENTROPY và mô hình ARDL Tóm tắt PDF
PHAN THỊ HẰNG NGA, NGUYỄN QUYẾT 35
Hợp tác tài chính tiền tệ trong ASEAN+3: Nội dung cam kết, thực trạng và triển vọng Tóm tắt PDF
NGUYỄN CẨM NHUNG 45
Tác động vĩ mô và bất ổn tài chính đến vốn đệm của các ngân hàng thương mại tại các quốc gia ASEAN+ Tóm tắt PDF
LÊ HỒ AN CHÂU 53
Mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng tại các nền kinh tế chuyển đổi Tóm tắt PDF
ĐẶNG VĂN CƯỜNG 62
Mối quan hệ giữa chất lượng và sự bền vững trong liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp với nông dân Tóm tắt PDF
HỒ QUẾ HẬU 71
Kiểm soát người đại diện: Vai trò của thế chế trong quản trị tập đoàn tư nhân Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN VŨ HÙNG, LÊ QUANG CẢNH 79
Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đào tạo tới sự hài lòng và lòng trung thành của sinh viên trong đào tạo trực tuyến Tóm tắt PDF
BÙI KIÊN TRUNG, PHẠM LONG 87


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012