Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 218 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo hiểm nông nghiệp bền vững: Lý thuyết và thực trạng triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam

HOÀNG TRIỆU HUY, PHAN ĐÌNH KHÔI

Tóm tắt


   Nông nghiệp là một ngành sản xuất kinh doanh có nhiều rủi ro. Nghiên cứu này tập trung vào (i) xem xét lại các chiến lược truyền thống về quản lý rủi ro nông nghiệp được nông dân sử dụng; (ii) luận giải lợi ích quan trọng của bảo hiểm nông nghiệp; và (iii) đánh giá kết quả triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315/QĐ- TTg và đánh giá tính bền vững của chương trình thí điểm bảo hiểm của Việt Nam. Cuối cùng, một số kết luận và khuyến nghị được đưa ra nhằm hướng tới phát triển bền vững thị trường bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012