Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 205 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bẫy thu nhập trung bình: Thực trạng ở Malaysia và Thái Lan và những gợi ý đối với Việt Nam

ĐỖ THỊ ĐÔNG

Tóm tắt


   Bài viết này đề cập đến thực trạng việc rơi vào bẫy thu nhập trung bình của Malaysia và Thái Lan. Thông qua việc mô tả những dấu hiệu cho thấy Thái Lan và Malaysia rơi vào bẫy thu nhập trung bình, bài viết liên hệ đến những dấu hiệu chứng tỏ khả năng mắc bẫy thu nhập trung bình của Việt Nam. Từ những phân tích đó, bài viết gợi ý về định hướng để vượt qua bẫy thu nhập trung bình đối với Việt Nam.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012