Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 199 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng phương pháp bao dữ liệu trong đánh giá và phân loại hiệu quả- Rủi ro các ngân hàng tại Việt Nam giai đoạn 2008- 2012

HỒ ĐÌNH BẢO, NGUYỄN THANH TÙNG

Tóm tắt


   Nghiên cứu này được thực hiên nhằm mục đích ứng dụng phương pháp bao dữ liệu (DEA) trong đánh giá và phân loại hiệu quả - rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam giai đoạn 2008-2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy (i) Hệ thống ngân hàng ở Việt Nam đang hoạt động với mức độ rủi ro cao hơn trong mối quan hệ tương đối so với hiệu quả; (ii) Những ngân hàng thương mại với quy mô nhỏ thường chấp nhận mức rủi ro cao hơn nhằm cạnh tranh, ngược lại những ngân hàng thương mại quy mô lớn thường có xu hướng ưa thích an toàn hơn.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012