Ban biên tập

BTV chính

Trần Thường, Việt Nam


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012